نسخه آزمایشی
۲۸۸ بازدید

تشکلهای اسلامی دانشجویان، اصلیترین شاخه ی فعالیتهای دانشجویی به شمار می آید؛ بویژه همزمان با اوجگیری نهضت و پس از پیروزی آن، نقش مضاعف یافته و بار اصلی فعالیتهای علنی دانشجویی را بر دوش داشته است.

مقام معظم رهبری، بارها و بارها از این نقش اساسی یاد کرده اند و به تحلیل و تبیین حرمت آن پرداخته اند و از منظرها و زاویه های مختلف، بر ضرورت استمرار فعالیت تشکلهای اسلامی تأکید داشته اند؛ از جمله می توان به نکات زیر اشاره کرد:

۱-تبلور نقش هدایتگری نسل دانشجو: در سخنان پیشین اشاره شد که رهبری معظم انقلاب، مؤکدا بر جایگاه هدایتگری نسل دانشجو تأکید ورزیده اند و آن را از دانشجویان طلبیده اند.بی تردید، حرکتهای انفرادی دانشجویی، نمی تواند چندان نقش چشمگیری را در هدایت اجتماعی داشته باشد .آحاد دانشجویان، در محیطهای کوچک ارتباطی خود می توانند تأثیرگذاری کنند؛ اما وقتی که دامنه ی تأثیر را افزونتر و گسترده تر بطلبند، چاره یی جز تشکلهای اسلامی دانشجویی باقی نمی ماند.این گونه تشکلها هستند که قادر خواهند بود اندیشه ها و اراده های فردی را در درون یک مجموعه ی دانشجویی تمرکز بخشند و نقش هدایتگری نسل دانشجو را مؤثرتر و بارزتر سازند.

در زمینه ی حرکت سیاسی و انقلابی، شما وظیفه ی هدایت را هم به عهده دارید…؛ به خاطر این که شما امکان بیشتری دارید…اما آنچه که می تواند مظهر این حرکت هدایت آمیز و مظهر این فداکاری واین کار فوق العاده و این اضافه ی کار باشد، انجمنهای اسلامی هستند.

۲-تضمین روح اسلامی دانشگاه: حفظ و تعمیق روح اسلامیت دانشگاه، از خواسته های جدی دین باوران است و بار اصلی این مسؤولیت، بر دوش بدنه ی دانشگاه یعنی دانشجویان خواهد بود؛ اما این رسالت، همانند دیگر وظایف اجتماعی، جز از طریق تأسیس و یا تقویت نهادهای اجتماعی متناسب پدید نخواهد آمد و در این میان، نقش تشکلهای اسلامی دانشجویی که برخاسته از بدنه ی یاد شده هستند، نقشی اساسی و غیر قابل جایگزین است.

ارسال دیدگاه
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های مورد نیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*

بالا